Õppestipendium

Õppestipendium

 • toetab noorte õpinguid ning iseseisvumist ja elluastumist;
 • antakse välja kaks korda aastas; 
 • on mõeldud asendushooldusel viibivatele või viibinud 15–25-aastastele noortele;
 • sügisene taotlusvoor on avatud kuni 7. oktoobrini 2024.

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm on loodud asendushooldusel kasvanud noorte iseseisvumise ja elluastumise toetamiseks, et luua neile teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks ja tulevikuotsuste tegemiseks, enesetäiendamiseks ning oma annete realiseerimiseks. 

Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2024. aastal on õppestipendiumi fondi suurus 60 000 eurot.

Kes saavad stipendiumit taotleda?

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi on oodatud kandideerima kõik noored vanuses 15–25 (k.a) aastat, kes jätkavad stipendiumi taotlemise hetkel õpinguid põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduses  ning

 • viibivad asendushooldusel (asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes) ja sealt ellu astunud või
 • viibivad taotlemise hetkel järelhooldusel, tugiisikuteenusel või turvakoduteenusel.

Lapsehoiu - või lasteaiatasu maksmiseks võib stipendiumit taotleda eelnimetatud tingimustele vastav noor, kes

 • on saanud lapsevanemaks enne 19. eluaastat ning
 • soovib alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.
   

Stipendiumi saab taotleda

 • õppemaksu või täiendusõppe tasumiseks:

õppemaksu või täiendusõppe stipendium on ühekordne toetus (kuni 500 eurot), mille eesmärk on toetada hariduse omandamist (kui stipendiaat osaleb tasulises õppes) või täiendusõpet soovitud erialal. Taotluses peab olema märgitud omaosalus;

 • õppevahendite soetamiseks:

õppevahendite soetamise stipendium on ühekordne toetus (kuni 500 eurot), mille abil on võimalik soetada õppimiseks vajaminevaid vahendeid (näiteks juuksurile käärid, kokale kööginuga, ehitusviimistlejale pintslid, meditsiiniõele mugavad tööjalatsid, multimeedia spetsialistile arvutiprogramm vmt). Taotluses peab olema märgitud omaosalus;

 • igakuiseks isemajandamiseks:

isemajandamise stipendium on mõeldud iga kuu tekkivate kulude katmiseks. Toetus määratakse viieks kuuks ja selle suurus on kuni 100 eurot kuus (kasutamise ajavahemik september 2024 - jaanuar 2025);

 • elluastuja stardikapitaliks:

elluastuja stardikapitali stipendium on ühekordne toetus (kuni 300 eurot), mis on mõeldud õppivale noorele, kes on asunud iseseisvalt elama või plaanib seda lähiajal teha. Stipendiumit on võimalik taotleda nende kulutuste katteks, mis on seotud iseseisva elu alustamise ja uue elukoha sisustamisega. Taotluses peab olema märgitud omaosalus;

 • lapsehoiu- või lasteaiatasu maksmiseks:

lapsehoiu- või lasteaiatoetus on igakuine stipendium, millega noor lapsevanem saab tasuda lapsehoiu või lasteaia koha eest. Toetus määratakse stipendiaadile viieks kuuks ja selle suurus on kuni 150 eurot kuus (kasutamise ajavahemik september 2024 - jaanuar 2025).

 • enesearengu toetuseks:

enesearengu (psühholoogiline nõustamine, teraapia, enesearengukursused ja -seminarid, mentaalsed praktikad, vaimse tervise alane kirjandus jm) toetuseks kuni 500 eurot kasutamiseks 5 kuu vältel (kasutamise ajavahemik september 2024 - jaanuar 2025).

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Stipendiumile kandideerimiseks on vaja esitada

 1. Isikuandmetega taotlus;
 2. Motivatsioonikiri, kus taotleja esitab lühikese enesetutvustuse, põhjendab oma soovi õppima asuda või õpinguid jätkata ning selgitab, kuidas stipendium tema õpinguid toetab. Motivatsioonikirja pikkus peaks olema vähemalt üks A4-lehekülg;
 3. Soovituskiri (sisaldab ka taotleja iseloomustust) perevanemalt, õpetajalt, lastekaitsetöötajalt, hooldajalt või eestkostjalt. Soovituskirja pikkus peaks olema vähemalt üks A4-lehekülg;
 4. Õppeasutusest tõend selle kohta, et stipendiumi taotleja on kantud kooli nimekirja;
 5. Eelmise semestri õpingukaardi väljavõte, mille on välja andnud kooli õppeosakond (esimese kursuse tudengil ei ole vaja seda sügiseses voorus esitada); 
 6. teenusel viibimist tõendav dokument (näiteks omavalitsuselt, asenduskodu juhilt), mis kinnitab, et taotleja on viibinud asendushooldusel või viibib praegu järelhooldusel, tugiisikuteenusel või turvakoduteenusel.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja nende failide nimetused peavad vastama sisule („taotlus“, „motivatsioonikiri“ jne). Kõik dokumendid palume saata korraga aadressile stipendium@heategevusfond.ee hiljemalt 7. oktoobriks 2024.