Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Noore ema õppestipendium

Viimsi Teataja

MTÜ SEB Heategevusfond laiendab oma tegevust, pöörates enam tähelepanu ennetustegevusele. Oleme loonud stipendiumiprogrammi, et toetada noorte emade toimetulekut iseseisva elu alguses ja tulevikuotsuste tegemisel. Programmi eesmärk on võimaldada noortele emadele teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks. Peame oluliseks seda, et kui noor ema saab õppimise ajal tuge, paraneb tema toimetulek ning oskus hoolitseda enda ja lapse eest.

Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

Kes võivad stipendiumi taotleda?

Stipendiumile võivad kandideerida kõik noored, kes on saanud emaks enne 19. eluaastat ja kes on stipendiumi taotlemise ajal alla 26-aastased ning kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

2013. aastal on stipendiumifondi suurus 15 000 eurot. Stipendium on mõeldud: õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamise rahaks ja/või lapsehoiu eest tasumiseks. Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot; õppevahendite soetamiseks kuni 640 eurot; igakuiseks toimetulekutoetuseks kuni 100 eurot kuus (ajavahemikus veebruar 2013 kuni juuni 2013); lapsehoiu/lasteaia koha eest tasumiseks kuni 150 eurot kuus. Täpse ja lõpliku jaotuse otsustab stipendiumikomisjon, kellel on õigus teha stipendiumi suuruses muudatusi.

Stipendiume jagatakse kaks korda aastas, veebruaris ja septembris. Kevadsemestri taotluse esitamise tähtpäev on 14. veebruar 2013 ja stipendiaadid tehakse teatavaks veebruari lõpus.

Stipendiumi määramisel:

Tasub fond õppemaksu õppeasutuse poolt esitatud arve alusel otse õppeasutusele või esitab stipendiaat fondile arve koos tasumist tõendava dokumendiga, mille alusel summa hüvitatakse.
Õppevahendite soetamiseks mõeldud toetussumma hüvitatakse esitatud arve või kuludokumentide alusel.
Isemajandamise raha kantakse iga kuu 10. kuupäeval stipendiaadi arveldusarvele.
Lastehoiu/lasteaia tasu kantakse asutuse poolt esitatud arve alusel otse asutusele või esitab stipendiaat fondile arve koos tasumist tõendava dokumendiga, mille alusel summa hüvitatakse.

Vajalikud dokumendid
Stipendiumile kandideerimiseks tuleb täita taotlus isikuandmetega.

Lisaks on stipendiumile kandideerimiseks tarvis esitada:

tõend õppeasutusest selle kohta, et stipendiumi taotleja on kantud kooli nimekirja;
väljavõte kooli õppeosakonna poolt väljastatud eelmise semestri õpingukaardist (välja arvatud esimese semestri tudengid);
taotleja motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma soovi õppima asuda / õpinguid jätkata ja selgitab, kuidas stipendium tema õpinguid toetab. Motivatsioonikirja pikkus on kuni 3000 tähemärki;
soovituskiri õpetajalt, tugiisikult, lastekaitsetöötajalt, hooldajalt vms, mis sisaldab ka taotleja iseloomustust. Soovituskirja pikkus on kuni 3000 tähemärki;
lapse sünnitunnistuse koopia. Kui lapsi on mitu, tuleb komisjonile esitada iga lapse sünnitunnistuse koopia.
Noore ema õppestipendiumi ei saa kasutada võlgade katteks.

NB! Kui stipendiumi taotleja saab kohalikul omavalitsuselt toimetulekutoetust, siis stipendium arvestatakse automaatselt noore ema täiendavaks tuluks ning väheneb (või kaob) tema kohaliku omavalitsuse makstav toetus.

Kõikidel stipendiumi taotlejatel on võimalik läbida personaalne nõustamine (lisainfo: stipendium@heategevusfond.ee), kus selgitatakse vajadusel stipendiumiga seotud küsimusi.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Sotsiaalministeeriumi, SEB Heategevusfondi ja SEB Panga esindajad ning erialaspetsialistid.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja saata e-mailile: stipendium@heategevusfond.ee hiljemalt 14. veebruariks.

Dokumendid võib esitada ka posti teel:

SEB Heategevusfond, noore ema õppestipendium

Kati Käpp SEB Heategevusfondi projektijuht

Allikas: Viimsi Teataja

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.

Meediakajastuste arhiiv