Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Hobistipendium

Hobistipendiumist

Hobistipendium on SEB Heategevusfondi kaks korda aastas välja antav stipendium (kevadel ja sügisel) asendushooldusel (asenduskodus, hoolduspere, eestkosteperes, järelhooldusteenusel) viibivatele 7–18-aastastele noortele, kellel on huvi liikumise, spordi tegemise, käsitöö, muusika või mõne muu hobi/huviala vastu.

SEB Heategevusfondi hobistipendiumi programm on loodud selleks, et toetada laste ja noorte huvitegevust ning edendada selle harjumuse abil nende tervisekäitumist. Kandideerima on oodatud nii need, kes juba tegelevad mõne huvialaga kui ka need, kes alles alustavad huvialast tegevust. Programmi eesmärk on võimaldada lastele, kes ei saa elada oma päritoluperes, teistega võrdsemad tingimused tegeleda oma huvialadega, end täiendada ja oma andeid realiseerida. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest ja fondi varade investeeringute tootlusest.

Stipendium on mõeldud:

 • hobiga seotud vahendite, varustuse, mõne instrumendi või tehnilise vahendi soetamiseks 30–150 eurot (ühekordne toetus);
 • laagris või võistlustel osalemise tasu katmiseks kuni 150 eurot (ühekordne toetus);
 • huviringi, rühma, treeningu osalustasu katmiseks kuni 35 eurot/kuus (maksimaalselt kuni 10 kuud aastas ehk kevadel saadud toetus kehtib kuni detsembrini k.a).

Kes võivad stipendiumi taotleda?

Stipendiumile ootame kandideerima kõiki 7-18-aastaseid noori, kes elavad turva-,asendus-, perekodus või hooldus- ja eestkosteperedes (al sügis 2019 ka asendus- ja hooldusperedele avatud). Ühel inimesel on võimalik esitada taotlus ühele või mitmele stipendiumi valdkonnale. Stipendiumi määramisel tasub MTÜ SEB Heategevusfond stipendiaadi osalustasu ja vahendi eest arve alusel otse teenuse osutajale. Hobistipendiume antakse välja kaks korda aastas. 

Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

2020. aastal on stipendiumifondi suurus 20 000 eurot.

Täpse ja lõpliku jaotuse otsustab valdkonna esindajatest koosnev otsustuskogu, kellel on õigus teha stipendiumi väljamakstava toetuse suuruses muudatusi.

Vajalikud dokumendid

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb täita lapsel/noorel isiklikult:

 1. Taotlus isikuandmetega;
 2. Taotleja motivatsioonikiri, milles põhjendab oma soovi saada SEB Heategevusfondi stipendium ja huvi oma hobi vastu (eakohane kirjeldus ja sõnastus). Motivatsioonikiri peaks sisaldama kirjeldust taotleja eelnevast kokkupuutest oma hobiga, seniste saavutuste loetelu, noore enda arengusoovi ehk tulevikuplaane seoses oma hobiga ning toetuse mõju seatud eesmärkidele kaasaaitamisel (vastavalt eale kirjeldatud, kas iseseisvalt või täiskasvanu küsimuste suunaval toel). Motivatsioonikirja pikkus on üks A4 lehekülg;
   
 3. Soovituskiri õpetajalt, treenerilt, juhendajalt, lastekaitsetöötajalt vms. Soovituskirjas peaks olema välja toodud noore iseloomustus ja mitmekülgsus, motivatsioon erialaga tegeleda ning samuti tegurid, mis takistavad praegu noore huvialast arengut. Soovituskirja pikkus on 3000 tähemärki;
   
 4. Taotleja turva-, asendus-, perekodus või eestkoste- või hooldusperes viibimise alust tõendav dokument (nt kohalikult omavalitsuselt lepingu koopia, kirjalik tõend või kohtumäärus).

Kõikidel hobistipendiumi taotlejatel on võimalik küsida abi või täiendavat informatsiooni aadressil stipendium@heategevusfond.ee, kus selgitatakse vajadusel stipendiumiga seotud küsimusi.

Motivatsioonikirja osad:

 • sissejuhatus, kus selgitan seda, kust sain infot hobistipendiumi kohta ja panen kirja lühikese enesetutvustuse;
 • põhjendav lõik: miks just mina vajan seda toetust? Miks olen just mina õige inimene stipendiumile;
 • tulevikku vaatav osa: mis paremaks muutub ja mis saab, kui mina selle stipendiumi saan, seda ka juhul, kui soovid alustada uue huvialaga;
 • kokkuvõte ja lõpp ning minu kontaktandmed;
 • kui laps/noor kirjutas täiskasvanu juhendamisel, siis ka juhendaja nimi ja kontaktandmed.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja saata korraga hiljemalt 18. oktoobriks 2019 aadressile stipendium@heategevusfond.ee.

Dokumendid saadetud, mis saab edasi?

Pärast taotluste esitamise tähtaega toimub hobistipendiumi komisjoni kohtumine. Komisjoni kutsub SEB Heategevusfond sotsiaalvaldkonna spetsialistid (sotsiaalkindlustusametist, sotsiaalministeeriumist, asenduskodudest jne) ja koos vaadatakse üle esitatud dokumendid, eriti suure tähelepanu all on motivatsioonikirjad ja soovituskirjad, sest komisjoni liikmed ei tunne isiklikult taotlejaid ning motivatsioonikiri on ainus ühendus, mille kaudu saab nö tuttavaks taotlejaga. Seetõttu on väga oluline, et kiri oleks piisavalt pikk ja sisukas ning vastaks väljatoodud motivatsioonikirja osade kirjeldusele.

Seejärel teeb hobistipendiumi projektijuht otsuse teatavaks e-kirja teel taotluses esitatud aadressil või millelt dokumendid esitati. E-kiri tuleb aadressilt stipendium@heategevusfond.ee ja see on ka stipendiumi info küsimise jm asjaajamise peamine aadress.

Kirjas on välja toodud hobistipendiumi liik ja summa, mis summas stipendiumit saad kasutada. Hobistipendiumi saamisel on vajalik meeles pidada, et kui katkestad huvitegevuse, siis tuleb sellest kohe teatada SEB Heategevusfondi aadressile stipendium@heategevusfond.ee. Katkestamine ei takista hobistipendiumile kandideerimist järgmises voorus. See on vastutustundlik käitumine, mida hindame kõrgelt!

Arvete tasumine:

 • kuluaruande saad alla laadida siin saata koos kuludokumendiga aadressile stipendium@heategevusfond.ee
 • kui arve on endal tasutud, siis esitatakse kuluaruanne koos maksmist tõendava dokumendiga
 • kui arve tasujaks on fond, peab arve olema tehtud fondi nimele

Hobistipendiumi programmi osa on tagasiside esitamine stipendiumiperioodi lõpus. See tähendab, et kui stipendium lõppeb taotleja jaoks, siis on vajalik esitada tagasiside. Tagasiside esitamine on kohustuslik.

 

 

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.