Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“

Aita tunnustada lapsi, noori ja täiskasvanuid, organisatsioone ning ühendusi, kes oma algatuste või pikaajalise tegevusega on oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse!

Taotlus kandidaadi esitamiseks

Õppestipendium

SEB Heategevusfondi stipendiumiprogramm on loodud, et toetada noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel ja esimeste sammude astumisel iseseisvas elus. Programmi eesmärk on võimaldada vanemliku hoolitsuseta noortele teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks. Stipendiumiprogrammi raames toimub karjääripäev, millel osalemine on stipendiaadile kohustuslik. Stipendiumit makstakse välja karjääripäeval osalenud stipendiaatidele. 2018.a sügisene karjääripäev toimub 21. oktoobril. Karjääripäevad toetavad noore toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel. Karjääripäeval saab osaleda erinevate oskuste töötubades. Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest, fondi varade investeeringute tootlusest ja annetuskeskkonna "Ma armastan aidata" annetustest.

Kes võivad stipendiumi taotleda?

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 26-aastased eestkosteperedes, hooldusperedes, turvakodudes või asenduskodudes elavad või elanud noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

2018. aastal on stipendiumifondi suurus 40 000 eurot. Stipendium on mõeldud:

  • õppemaksu tasumiseks,
     
  • õppevahendite soetamiseks ja/või
     
  • igakuiseks isemajandamiseks.

Vajalikud dokumendid

Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot; õppevahendite soetamiseks (nt arvuti ja/või ametialased töövahendid kokale, juuksurile, ehitajatele jms) kuni 640 eurot; isemajandamise rahaks kuni 100 eurot kuus (ajavahemikud veebruar - juuni; september-jaanuar). Täpse ja lõpliku otsuse teeb stipendiumikomisjon, kellel on õigus teha stipendiumi jaotuses ja suuruses muudatusi.

Stipendiume jagatakse kaks korda aastas: veebruaris ja septembris. Sügissemestri taotluse esitamise tähtpäev on 17. september 2018. Kõik dokumendid tuleb stipendiumi taotleja (noore) poolt esitada üheaegselt! (noore isiklikult meiliaadressilt)

Stipendiumi määramisel tasub fond:

  • õppemaksu õppeasutuse poolt esitatud arve alusel;
  • õppevahendite soetamiseks mõeldud toetussumma hüvitatakse esitatud arve või kuludokumentide alusel. Taotlusele tuleb märkida ka õppevahendite ostuks taotletav summa;
  • isemajandamise raha kantakse iga kuu 10. kuupäeval stipendiaadi arveldusarvele.


Stipendiumikomisjoni kuuluvad Sotsiaalministeeriumi, SEB Heategevusfondi ja SEB Panga esindajad ning erialaspetsialistid.