Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Karjäärikorvi täitmine

Möödunud aasta sügisel jagasime esimest korda stipendiume, mis võimaldavad kõigil vanemliku hoolitsuseta noortel paremini oma õpingutele keskenduda. Kevadsemestriks oli kutse- või kõrgkoolis õppivatel noortel taas võimalus esitada taotlus nii õppemaksu ja õppevahendi katmiseks kui ka igakuiseks toimetulekutoetuseks.


Vahetult pärast Eesti Vabariigi aastapäeva kutsusime kõik taotluse esitanud noored Tallinnasse infopäevale, kus karjäärinõustaja Tiina Saar rääkis karjäärikorvi täitmisest ja tuleviku töökohtadest. Saime teada, et karjäärikorv on elu jooksul omandatud oskuste ja teadmiste kogum. Tuleviku töökohal on aga muude oskuste kõrval tarvis head ema- ja võõrkeele oskust, aga samuti IT- ja kodanikupädevust ning ettevõtlikkust.

Päeva teises pooles istus noorte sekka oma lugusid edukatest ja vähem edukatest õpingutest jagama telereporter Hannes Hermaküla. Tema kindel veendumus oli, et nooruses poolkogemata omandatud teadmisi ja kogemusi saab väga edukalt kasutada oma eesseisvas elus.

Vanemliku hooleta üles kasvanud noortel on seoses edasiõppimisega palju murekohti ja need ei piirdu ainult rahaga. Puudu on just nõuandvast tugiringist, kellega arutada oma tulevikuplaane. Fondi korraldatava infopäevaga soovime seda vajakajäämist täita ning anda noortele head nõu, mida nii õpingute kui ka tulevase tööelu konkurentsitingimustes kasutada.

Sügisel ootame taotlusi 10. septembriks. Täpsem info ikka meie kodulehel www.heategevusfond.ee/stipendium

Kati Käpp

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.