Lastega ja lastele

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku.
Tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini.

Esita taotlus

Mis võib teenuse delegeerimisel valesti minna?

Hea Kodanik

Hea Kodaniku veergudel on avaldatud lugusid, mis kajastavad omavalitsuste koostööd vabaühendustega, mille käigus jõutakse heade tulemusteni. Samas on vähe juhitud tähelepanu probleemidele – sellele, mis võib minna valesti ja millised on ohud avalike teenuste delegeerimisel. Partnerlusel, kus teenuste osutamine delegeeritakse vabaühendusele, on tavaliselt mitu eesmärki – kvaliteedi tõus, tõhusus ja rahaline kokkuhoid.


Minu mõtted põhinevad Pärnu linna näitel, kus võeti vastu otsus likvideerida linna hallatav sotsiaalasutus Pereabikeskus ja jagada seni ühe asutuse korraldatud teenused laiali.

Enne teenuse delegeerimist tuleb koostada pikaajaline arengukava teenuse tulevikust piirkonnas. Muudatuste planeerimine peab põhinema analüüsil, et tagada valdkonna turvaline areng kogukonna huvides. Pereabikeskuse likvideerimisotsusele ei eelnenud ühtegi riski- ega mõjuanalüüsi, seega on võimatu hiljem öelda, et delegeerimisega saavutati teenuse kvaliteedi tõus.

Omavalitsused kurdavad, et konkursi väljakuulutamisel osaleb hankel sageli vaid üks vabaühendus ja puudub valik, mille hulgast parimat teenuse pakkujat välja selgitada. Hange võib ebaõnnestuda ka siis, kui hanke tingimusi seades on silmas peetud ühte kindlat teenuse pakkujat. Tingimused võib koostada nii, et juriidilise isiku vanus on tähtsam kriteerium kui osaleja pikaajaline töö selles valdkonnas. Pärnus toimunud konkursil ei olnud võimalik osaleda enam kui kümneaastase kogemusega sotsiaaltöötajatel, kelle loodud MTÜ Pereabikeskus vanus oli hanke väljakuulutamise
hetkeks napilt kolm kuud.

Teenuste delegeerimisel on oluline ka vajadus kulusid kokku hoida. Levinud on väited, et kolmas sektor suudab osutada teenuseid tunduvalt väiksemate kulutustega kui näiteks linna allasutus. Ent praegu plaanitud lühiajalist säästu pakkuv võib 3–10 aasta perspektiivis osutuda hoopis
kulukamaks lahenduseks. Pereabikeskuse likvideerimisel oli kokkuhoid volikokku esitatud numbrite põhjal pisut enam kui juhataja aastane palgafond.

Avaliku teenuse delegeerimine kohaliku omavalitsuse allasutuselt vabaühendusele või vastupidi ei tohiks olla eesmärk omaette. Avalikku teenust võivad osutada nii kohaliku omavalitsuse allasutused kui ka vabaühendused. Valiku tegemisel peaks olema määrav kvaliteetne analüüs ja läbipaistvad
otsused, vabaühenduste kaasamine peab olema läbimõeldud ja eesmärkidele vastav. Avaliku teenuse üleandmine MTÜ-le ei pruugi olla alati ainuõige ning üleandmisega ei kaasne garantiid, et asi läheb paremaks.

TRIIN LUMI
Pärnu linna likvideeritud allasutuse
Pereabikeskuse hoolekogu liige

Allikas: Hea Kodanik 1/2012

Участвуй Благодарим Вас за помощь, если Вы уже поддержали нашу благотворительную программу или планируете сделать это в будущем! Заключите договор на постоянное платежное поручение на сумму 3 евро в месяц или помогите разовым пожертвованием.