Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Õppestipendiumi programm: kevadsemestril saab õppestipendiumi 75 noort

Stipendium toetab tulevikuotsuste tegemisel

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programm on loodud selleks, et toetada noorte toimetulekut tulevikuotsuste tegemisel ja esimeste sammude astumisel iseseisvas elus, võimaldades paremad võimalused edasiõppimiseks ja enesetäiendamiseks noortele, kes ei ole saanud kasvada oma päritoluperes.

Paljud asendushooldusel elavad noored seisavad kõrg- või kutsehariduskooli õppima asudes silmitsi küsimusega, kuidas oma tulevikku kindlustada. SEB Heategevusfondi õppestipendium aitab neil õppevahendeid soetada ja igapäevaseid kulutusi katta, et noortel oleks võimalik õpingutele pühenduda. Õppestipendiumi laiem eesmärk on anda noortele oskus ja kogemus isiklike rahaasjade plaanimiseks ja korraldamiseks.

Kui soovite anda oma panust, siis palun sõlmige püsikorraldusleping ja toetage noori hariduse omandamisel 3 euroga kuus (summat saate ise muuta) http://www.heategevusfond.ee/aita-sina-ka.

Stipendiumile võivad kandideerida kõik kuni 25-aastased eestkoste-, hooldusperedes, turvakodudes või asenduskodudes elavad või elanud noored, kellel on soov alustada või jätkata oma haridusteed. Stipendiumile on oodatud kandideerima ka kõik noored, kes on saanud emaks või isaks enne 19. eluaastat ja kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Kevadsemestril toetas fond 75 noort

Selle aasta kevadsemestril esitas õppestipendiumi taotlusvooru toetusavalduse 79 noort, kes vajavad tuge hariduse omandamisel. Komisjon otsustas määrata stipendiumi 75 noorele, 4 taotlust ei rahuldatud, sest need ei vastanud tingimustele.
Avaldusi laekus põhi-, kesk-, kutse- ja kõrghariduse omandajatelt ning ka noortelt emadelt ja isadelt.

Taotlusi esitasid noored, kes elavad asendus-, pere- või noortekodudes üle Eesti. Samuti on taotlejate seas noori, kes elavad vanavanematega eestkosteperedes ja hooldusperedes, lisaks ka noor, kes taotlemise hetkel elas laste turvakodus. Teiste seas on ka noori, kes on olnud varem asendushoolduse teenusel, tänaseks asunud iseseisvalt elama ning jätkavad õpinguid.

Esmakordseid stipendiumi taotlejaid oli seekordses taotlusvoorus 13 ning taotlejate seas oli ka 4 stipendiaati, kes on SEB Heategevusfondi stipendiaadid juba kaheksandat ja üheksandat korda.
Toetusi määrati kokku summas 30 440 eurot
Õppestipendiumi toetuste määramisel hinnatakse taotleja motiveeritust, vajaduste põhjendatust, positiivseid või paranenud õpitulemusi, samuti stipendiaatidele korraldataval karjääripäeval osalemist.
• Kõige enim esitati taotlusi saada toetust isemajandamiseks: 54 noorele määrati keskmiseks toetuseks 5 kuu jooksul 75 eurot kuus (kokku 21 000 eurot).
• Õppemaksu tasumiseks mõeldud toetus määrati 7 noorele kokku summas 2830 eurot.
• Õppevahendi toetuseks esitas taotluse 22 noort. Toetust vajati nii sülearvuti kui ka teiste õpitava erialaga seotud õppevahendite (nt juuksuritööks vajalikud käärid või juukselõikusmasin, kokale spetsiaalne nuga ja lõikelaudade komplekt, maalrile vajaminevad vahendid jpm) soetamiseks. Kokku saavad noored õppevahendite soetamiseks toetust summas kuni 6175 eurot.
• Kokku otsustas SEB Heategevusfondi stipendiumi komisjon määrata toetusi 2019. aasta kevadsemestriks summas 30 440 eurot.

Stipendiaatide lood: noored on tuleviku suhtes optimistlikud

Stipendiaat Marko (20 a) on elanud hooldusperes ning ta on fondi stipendiaat kaheksandat korda – praegu õpib ta ülikoolis puidutöötlemise tehnoloogiat. Marko sõnab: „Olen väga rõõmus, et sain jätkata oma õpinguid ülikoolis ja astuda sammu lähemale iseseisvale elule. Pärast kõrghariduse omandamist soovin jääda Eestisse ja oma oskusi edasi arendada ning leida erialast tööd. Puidutöötlemise tehnoloogia on Eestis väga perspektiivikas eriala ja usun, et saan pärast kooli lõppu siseneda tööturule.”

Asenduskodus elanud Harri (22 a) õpib maalriks ja soovib toetust õppevahendite ja tööriistade soetamiseks. Ameti omandamise järel plaanib noormees minna õppima kehakultuuri: „Stipendiumiga saaksin arendada ennast nii vaimselt (erialased tasulised kursused) kui ka füüsiliselt (spordiriided ja -jalatsid). Tulevikku vaadates näen end personaaltreenerina või kehalise kasvatuse õpetajana, kes lisaraha teenimiseks kasutab maalri eriala oskusi.“

Laura (18 a) on alates 11. eluaastast oma vanaema eestkostel ja õpib majutusteenindust, elades iseseisvalt ühiselamus. Neiu on fondi stipendiaat kolmandat korda ja sedapuhku soovis toetust isemajandamiseks. Varasem fondi toetus on aidanud tal tulla toime igapäevakulutustega ja nii on olnud võimalik jätkata haridusteed.

Kristiina (24 a) on eestkostel elanud noor, kes omandab kõrgharidust klassikalise interpretatsiooni/laulu erialal. Kristiina on stipendiumit taotlenud praeguseks juba kaheksa korda ja on annetajatele toetuse eest väga tänulik: „Sain tänu sellele keskenduda rohkem koolile ja toetus kajastub isegi mu heades hinnetes.”

Karl (25 a) tegutseb mitmel rindel ja omandab samaaegselt haridust nii maakleri kui ka tüürimehe erialal, et tulevikus kindlustada sissetulek nii merel kui ka maal elades. Isemajandamise toetust kasutab ta üürikulude katmiseks ja toitumiseks. Noormees teeb koolis õppimise kõrvalt ka nn tööampse, aga lõpueksamite eel soovib eelkõige pühenduda õpingutele ja kooli lõpetamisele.

Tiiu (25 a) sai emaks siis, kui õppis gümnaasiumis. Noor naine on fondi stipendiaat kaheksandat korda ja praegu õpib kõrgkoolis teisel kursusel õendust. Tiiu ütleb, et täiskoormusel õppida, tööl käia ning üksikvanemana last kasvatada on keeruline. Õppestipendiumi toetust kasutab ta lapsehoiu eest tasumiseks.

**
2019. aasta kevadvoorus on SEB Heategevusfondil 75 stipendiaati, keda toetame hariduse omandamisel, muu hulgas omandavad noored haridust, õppides hispaania keelt ja kirjandust (2. kursuse tudeng), füüsikat ja religiooniuuringuid (2. aasta magistrandid), psühholoogiat (1. kursuse tudeng), omandavad põhi- või keskharidust (8. ja 12. klassis, kuna lapse sünni tõttu jäi hariduse omandamine pooleli), juuksuri ja kosmeetiku või ehitusviimistleja ametit jpm.

Stipendiaatide nimed on privaatsuse tagamiseks muudetud.

Lugege varasemate aastate stipendiaatide tagasisidet http://www.heategevusfond.ee/noored-oskavad-oppestipendiumi-hinnata.

SEB Heategevusfond toetab päritoluperes mittekasvavate laste ja noorte huvitegevust ning hariduse omandamist erinevate projektide kaudu, et neil oleks teistega võrdsemad tingimused ennast täiendada ja oma andeid realiseerida.

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.