Jõulusoovide puu

Jõulusoovide puul on turva- ja asenduskodude laste jõuluvanale saadetud unistused ja soovid. Et need ei jääks pelgalt unistusteks, vali jõulupuult kink ning tee annetus vastavalt oma võimalustele.

www.heategevusfond.ee/joulupuu

Noore lapsevanema õppestipendiumi statuut

SEB Heategevusfond on loonud stipendiumiprogrammi, mis toetab noori emasid ja isasid iseseisva elu alguses ja tulevikuotsuste tegemisel, kellel oma pere toetav tugi puudub.

Programmi eesmärk on võimaldada noortele emadele ja isadele teistega võrdsemad tingimused edasiõppimiseks, enesetäiendamiseks ja oma annete realiseerimiseks. Peame oluliseks seda, et kui noor ema või isa saab õppimise ajal tuge, paraneb tema toimetulek ning oskus hoolitseda enda ja lapse eest. 

Õppestipendiumit antakse välja kaks korda aastas – veebruaris ja septembris. SEB Heategevusfondi kevadist Noore lapsevanema stipendiumit on võimalik taotleda kuni 2. veebruar 2020!

Stipendiumiprogrammi raames toimub karjääripäev, millel osalemine on stipendiaadile kohustuslik, info on kättesaadav aadressil www.heategevusfond.ee/karjaaripaev.

Stipendiume rahastatakse fondi laekunud annetustest, fondi varade investeeringute tootlusest ja annetuskeskkonna "Ma armastan aidata" annetustest.

Kes saavad stipendiumi taotleda?

Stipendiumile võivad kandideerida kõik noored lapsevanemad, kes on saanud emaks või isaks enne 19. eluaastat ja kes on stipendiumi taotlemise hetkel alla 25-aastased ning kes soovivad alustada või jätkata oma haridusteed, õppides täiskoormusega põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis.

Stipendiumi suurus ja väljamaksmine

2020. aastal on stipendiumifondi suurus 10 000 eurot. Stipendium on ette nähtud õppemaksu tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamise rahaks ja/või lapsehoiu eest tasumiseks. Ühel inimesel on võimalik taotleda õppemaksu tasumiseks stipendiumi kuni 640 eurot; õppevahendite soetamiseks kuni 640 eurot; igakuiseks toimetulekutoetuseks kuni 100 eurot kuus (ajavahemikud: september - jaanuar; veebruar - juuni); lapsehoiu/lasteaia koha eest tasumiseks kuni 150 eurot kuus (ajavahemikud: september - jaanuar; veebruar - juuni). Täpse ja lõpliku jaotuse otsustab stipendiumikomisjon, kellel on õigus teha stipendiumi suuruses muudatusi.

Stipendiumi määramisel:

  • Tasub fond õppemaksu õppeasutuse poolt esitatud arve alusel otse õppeasutusele või esitab stipendiaat fondile arve koos tasumist tõendava dokumendiga, mille alusel summa hüvitatakse.
  • Õppevahendite soetamiseks mõeldud toetussumma hüvitatakse esitatud arve või kuludokumentide alusel.
  • Isemajandamise raha kantakse iga kuu 10. kuupäeval stipendiaadi arveldusarvele.
  • Lastehoiu/lasteaia tasu kantakse asutuse poolt esitatud arve alusel otse asutusele või esitab stipendiaat fondile arve koos tasumist tõendava dokumendiga, mille alusel summa hüvitatakse.


Vajalikud dokumendid


Stipendiumile kandideerimiseks tuleb täita taotlus isikuandmetega.

Lisaks on stipendiumile kandideerimiseks tarvis esitada:

  • tõend õppeasutusest selle kohta, et stipendiumi taotleja on kantud kooli nimekirja;
  • väljavõte kooli õppeosakonna poolt väljastatud eelmise semestri õpingukaardist (välja arvatud esimese semestri tudengid);
  • taotleja motivatsioonikiri, kus taotleja põhjendab oma soovi õppima asuda / õpinguid jätkata ja selgitab, kuidas stipendium tema õpinguid toetab. Motivatsioonikirja pikkus on kuni 3000 tähemärki;
  • soovituskiri õpetajalt, tugiisikult, lastekaitsetöötajalt, hooldajalt vms, mis sisaldab ka taotleja iseloomustust. Soovituskirja pikkus on kuni 3000 tähemärki;
  • lapse sünnitunnistuse koopia. Kui lapsi on mitu, tuleb komisjonile esitada iga lapse sünnitunnistuse koopia;
  • kohaliku omavalitsuse tõend taotleja sissetulekute kohta (lisa nr 1).

Noore ema ja isa õppestipendiumi ei saa kasutada võlgade katteks.

NB! Kui stipendiumi taotleja saab kohalikul omavalitsuselt toimetulekutoetust, siis stipendium arvestatakse automaatselt noore ema või isa täiendavaks tuluks ning väheneb (või kaob) tema kohaliku omavalitsuse makstav toetus.

Stipendiumikomisjoni kuuluvad Sotsiaalministeeriumi, SEB Heategevusfondi ja SEB Panga esindajad ning erialaspetsialistid.

Dokumendid koostada eesti keeles ja saata hiljemalt 2. veebruariks 2020 aadressile stipendium@heategevusfond.ee.

Kõik dokumendid esitada samaaegselt!

Kõikidel stipendiumi taotlejatel on võimalik esitada kandideerimisega seotud küsimusi, saates kirja aadressile stipendium@heategevusfond.ee.

 

Osale heateos Täname Sind abi eest, kui oled meie heategevusprogrammi juba toetanud või kavatsed seda teha tulevikus. Sõlmi püsikorraldusleping summas 3 eurot kuus või aita ühekordse annetusega.